کلی درد و دل کردم اما پرید 

قسمت نبود 

فقط بدونید 

یه مشکلی دارم 

اوضاعم مناسب نیست 

نپرسید چی شده که شرمندتون می شم 

فقط تو را خدادعام کنید

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log