خداجون سلام 

من الان دقیقاْ می دونم دارم تاوان کدوم گناهو می دم! 

حالم بده 

دارم داغون می شم 

اما دیگه تحمل ندارم 

خودت صبرمو زیاد کن دیگه نمی تونم

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log